from OBAMA_BINLADEN

Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
 __________________________Thú nuôi__________________________ :
 __________________________Tài sản__________________________ :